การประชุมแผนขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยใช้กลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับพลังบวรจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดประชุมแผนขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยใช้กลไกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ทั้ง 130 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมเวทีเสวนา 7 โครงการ ภายใต้แผนงานพลังบวรฯ ร่วมกับ 16 ส่วนราชการ/หน่วยงาน ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 150,294