ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 นางจรรยา รัตนเลขา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียนเข้าสอบ 7 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา
2.โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
3.โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
4.โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา
5.โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต
6.โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
7.โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย
การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 346,465