สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระราชทานเพลิงศพ พระราชมงคลโสภณ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระราชทานเพลิงศพ พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓ พธ.ม.) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมรณภาพเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้น สิริอายุ 78 ปี พรรษา 57 พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ ชยยโส) (ชัย-ยะ-ยะ-โส) เกิดวันที่ 3 ตุลาคม 2484 บิดาและมารดา ชื่อ นายหวาดและนางเมี้ยน ทิมทองคำ มีพี่น้อง 8 คน ด้วยเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้บรรพชาในปี 2500 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ต่อมาในปี 2505 อุปสมบท ณ วัดแสงธรรมสุทธาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์  ด้านการศึกษา สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค นอกจากนี้ ยังสำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อาทิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) นอกจากนี้ พระราชมงคลโสภณ ยังเป็นผู้อบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์ สามเณรและพุทธศาสนิกชน ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสน

เครดิต  : นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว, นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,931