จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "นครสวรรค์เมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการ " นครสวรรค์เมืองคนดี ด้วยวิถีธรรมศึกษา " เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาหลักพุทธธรรม และมีการจัดอบรมก่อนสอบเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมในแต่ละระดับ และโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้คนที่สนใจธรรมมาสมัครเข้าเรียนธรรมศึกษาเพื่อก่อให้เกิดปัญญา และจะได้มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ การศึกษาธรรมตามโครงการนี้มีทั้งระบบการเรียนการสอนแบบ Online และ Onsite ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้หลักพุทธธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพระมหาตรีเนตร อริญชโย เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  พระมหาปริณ ภูริวโส  รองหัวหน้ากองงานสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ คุณชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คุณพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,734