ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มรายงาน วิดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดประชุม คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มรายงานและวิดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา ศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ในการจัดทำ หลักเกณฑ์การตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ ให้ที่ประชุมทราบ และเสนอแนวทางในการจัดทำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
นายวิทวัส แจ้งจิต /เรียบเรียง
นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,646