ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มรายงาน วิดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดประชุม คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มรายงานและวิดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา ศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ในการจัดทำ หลักเกณฑ์การตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ ให้ที่ประชุมทราบ และเสนอแนวทางในการจัดทำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว
นายวิทวัส แจ้งจิต /เรียบเรียง
นายภาณุพงศ์ เพ็งสมญา /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 368,961