จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ นำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567"

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ นำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนา หัวข้อ "พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข" โดย 1.พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2.นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3.แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 4.นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ นำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567" พร้อมมอบป้าย ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และมอบป้าย ศูนย์ประสานงานพระคิลานุปัฏฐาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,874