สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายป้ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และเยี่ยมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ประจำ อ.ป.ต.

💛สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายป้ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และเยี่ยมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ประจำ อ.ป.ต. 3 แห่ง คือ

🔅วัดหนองสีนวล ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

🔅วัดหนองแอก ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

🔅วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ลงพื้นที่ถวายป้าย “ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ” ให้แก่ วัดหนองสีนวล ต.ตาคลี วัดหนองแอก ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และวัดตากฟ้า พระอารามหลวง ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งทั้งสามวัดทำหน้าที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล หรือที่เรียกย่อๆว่า “อ.ป.ต” ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะด้วยพลังบวร โดยกลไก หน่วยอมรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอตาคลี รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและคณะสงฆ์ในตำบลตาคลี อำเภอตาคลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน อบต.ตาคลี ผู้แทน อบต.หนองหม้อ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแอก ทีม อสม. ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับมอบป้ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต3 นครสวรรค์และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในช่วงเช้า

และในช่วงบ่าย ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ คณะสงฆ์และทีม พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและคณะสงฆ์ในตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนนายก อบต.ตากฟ้า ผู้แทนเทศบาลตำบลตากฟ้า ผู้แทน รพ.ตากฟ้า ทีม อสม. ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับมอบป้ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ

พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ คาดหวังให้ "ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ" เป็นศูนย์ประสานงานของพลังบวร หน่วยงานภาครัฐต่างๆที่มีการทำงานร่วมกันภายใต้แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ นำร่อง จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ซึ่งมี 16 หน่วยงาน โดยในปี 2565 มี อ.ป.ต. นำร่อง จำนวน 24 แห่ง และภายใน 3 ปี จะดำเนินการครบในอ.ป.ต.ทั้ง 129 แห่งครอบคลุมทั้งจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับโครงการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะฯ อ.ป.ต. จะเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพรวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่พระสงฆ์ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ "พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข" ต่อไป

จากการติดตามเยี่ยมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ของ อปต. ทั้ง 3 แห่ง มีจุดเด่นที่เหมือนกันคือ “ความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่าง วัด กับ อสม. รพ.สต. โรงพยาบาล ผู้นำท้องถิ่น อบต. และประชาชนในชุมชน” ที่ร่วมมือทำงานร่วมกันกับพระสงฆ์เป็นอย่างดี ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของพระสงฆ์และพลังบวรประสบความสำเร็จอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในที่สุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,792