สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการสำนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดบ้านหว้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขร่มเย็น รวมถึงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,761